Mezanmi, korman nou ye?


Mwen vle fè tout moun konnen ke kòlèg mwen avèk mwen ap travay san pran souf sou kriz sante ak ekonomik ke Covid-19 la pote ban nou.Pandan peryòd kalamite sa-a, nou kontinye ap travay di, pou nou pwoteje sante ekonomik ak fizik konstitiyan nou yo.Men kèk nan reyalizasyon nou yo pandan jou ki sot pase yo:

23 Mas, gouvènè ya anonse ke se travay ki absoliman nesesè kap rete louvri tankou:Boutik Manje, Makèt, Ponp Gaz, Restoran (pou al avèl sèlman) kap kontinye fonksyone.Nou ka jwenn lis tout biznis ki ka ret louvri yo nsn: https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19


Mèm si lekòl piblik yo fèmen nan Boston (BPS), ou ka toujou vi-n chèche manje pou elèv yo.Pou plus enfòmasyon sou kote ou ka jwenn manje yo ale nan:https//www.bostonpublicschools.org/page/80

Pou no ka fès ak pwoblèm yo ki vi-n pi plis, Depatman ki ede moun ki pèdi travay yo (DUA) ap fè you seri de riyinyon sou entènèt pou moun ki pèdi travay yo ka poze kesyon sou kijan yo ka benegisye.Pou patisipe nan telefòn ale nan:https//www.mass.gov/forms/Massachusetts-department-ofunemployment-assistance-dua-virtual-town-halls


Pa gen lontan de sa, mwen menm ak kòlèg mwen yo pase you lwa pou bay 15 milyon dola sn plis nan bidjè ya pou yo ka kontinye enfòme piblik la sou tretman, prevansyon ak lòt efò ki ka ede Depatman Sante Piblik (DPH) kombat viris la.Pou plis enfòmasyon ale nan:https//www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19


Nan efò pou redui pwopagasyon wan korona, Depatman Rekreyasyon nan Massachusetts fèmen tout rink skate, tout tèren spò ak tout pak pou timoun jwe.


Depatman Itilite Piblik (DPU) anonse ke pandan kriz la, yap fè tout sa yo kapab pou pa koupe dlo, gaz ak kouran moun ki paka peye.
Nou konnen ke moun ki pèdi travay yo ak biznis yo ap soufri anpil; se sak fè mou menm lejislatè, nou siyen you lwa pou yo pa fè moun ki nan chomaj rete tann you semèn ankò, avan pou yo jwenn èd.

Epi, moun kap travay lopital ke yo voye al chita lakay yo pou you ti tan oubyen an karantèn, ap gen posiblite pou DPU peye yo.Apre as, yo pap gen pou yo bay sètifika medikal lè yo tounen travay. Yo ka aplike nan:https//www.mass.gov/how-to/apply-forunemployment-benefits

Mwen ko-sponsorize you lwa pou moun ki pèdi travay yo ka kolekte chomaj pou you lòt 13 semèn an plis de 26 semèn ki deja an plas la.


Pou fanmi ki pap fè gwo kòb yo, mwen ko-sponsorize you lwa (HD4951) pou yo jwenn kòb kash pou ede fanmi ki gen pitit e ki fè 30 mil dola; e 19 mil dola pou granmèt yo.


Mwen ko-spknsorize you lwa (HD4935) pou mèt kay pa mete lokatè deyò pandan peryòd kriz la.


Mwen ko-sponsorize you lwa (HD4952), 10 milyon dola pou ede moun ki pa gen kay pou yo rete.


Mwen vle fè-w konnen nan moman difisil sa-a, ou pa pou kont nou, Senatè paw la Nick Collins kanpe avèk ou.


Pou plis enfòmasyon ak kesyon, rele Sèvis Piblik yo nan 211.

Ansanm nap fè fas ak difikilte yo.

Nick Collins